Vysoce specializovaná centra mají zlepšit léčbu rakoviny plic. Jedno z nich je ve Fakultní nemocnici Olomouc

24. 10. 2023

Předpokladem pro úspěšnou léčbu rakoviny plic bývá v drtivé většině případů možnost nádor chirurgicky odstranit. To je reálné především v časných stadiích vývoje nádoru. Aby se pacienti dostali k chirurgické léčbě včas a aby terapie byla na nejvyšší možné úrovni a poskytovaná péče měla navazující komplexní charakter, ustanovilo Ministerstvo zdravotnictví v červnu osm Center vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče. Patří k nim také I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice Olomouc. Ministerský dokument dokonce olomoucké pracoviště zmiňuje spolu s FN Motol na prvním až druhém místě v pořadí. Akreditace se uděluje na pět let.

  • Obrázek 1: Tým I. chirurgické kliniky FN Olomouc patří zařadilo Ministerstvo zdravotnictví mezi osm Center vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče.

Pneumoonkochirurgie je multidisciplinární obor, který léčí maligní nádory průdušnice, průdušek, plic pohrudnice, mezihrudí a hrudní stěny, tedy všechny zhoubné nádory, které se v hrudníku mohou vyskytovat, vyjma nádorů jícnu, srdce a páteře. „Všichni pacienti s maligními nádory procházejí celým spektrem vyšetření, na jejichž základě je určeno stadium pokročilosti onemocnění a po projednání multioborovým týmem s přítomností řady odborníků příslušných oborů je určena odpovídající léčba,“ popisuje postup MUDr. Marek Szkorupa, Ph.D., zástupce přednosty I. chirurgické kliniky FN Olomouc pro vědu a výzkum a pro hrudní chirurgii.

Tým specializovaného centra tvoří zástupci celé řady oborů, v první řadě jsou to pneumologie, klinické onkologie, radiační onkologie a chirurgie. V širším kontextu je však podle Marka Szkorupy potřeba zmínit celou řadu dalších medicínských disciplín, bez jejichž pomoci si nelze diagnostiku a léčbu zhoubných nádorů představit. „Mám na mysli laboratorní metody, histopatologii, diagnostické radiologické metody, anesteziology, ale také například rehabilitaci po operacích, nutriční odborníky, obory paliativní péče, ambulance bolesti, psychoterapie a další,“ jmenuje profese, které se na komplexní péči ve FN Olomouc podílejí. Odborníci se při konzultacích mohou shodnout na léčbě pouze chirurgické, která je indikovaná u nejčasnějších stádií nemoci, kdy má nemocný největší šanci na vyléčení. „Nebo zvolí léčbu kombinovanou – chirurgickou, onkologickou systémovou, tedy chemoterapii, biologickou léčbu, imunoterapii, nebo radiační, tedy ozáření,“ vysvětluje specialista na hrudní chirurgii.

Nově ustanovená centra mají v tomto složitém procesu péče o pneumoonkochirurgické pacienty výsadní postavení. „Budou garantovat také navazující a komplexní péči o tyto nemocné „pod jednou střechou“ a poskytnutí nejmodernějších metod léčby kvalifikovaným personálem,“ doplňuje chirurg. Ve FN Olomouc se podle něj v současné době provádí 70 až 90 velkých anatomických resekcí pro plicní karcinom ročně. „Hrubým odhadem bychom jich mohli zvládnout až sto padesát. Dalšími výkony jsou metastazektomie z plic pro jiný primární nádor, odstranění nádorů hrudní stěny, pohrudnice, mezihrudí a jiné. Celkový počet hrudních výkonů bývá okolo dvou set padesáti za rok,“ dodává.

  • Obrázek 2: Přednosta I. chirurgické kliniky doc. MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D. MHA LL.M. (vlevo) a zástupce přednosty pro vědu a výzkum, zástupce přednosty pro hrudní chirurgii MUDr. Marek Szkorupa, Ph.D..

 

Celkově bylo na Ministerstvo zdravotnictví v České republice podáno třináct žádostí a statut centra byl udělen osmi pracovištím, kromě fakultních nemocnic v Olomouci a Motole jsou to Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze, Fakultní nemocnice Plzeň, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, Fakultní nemocnice Brno a Fakultní nemocnice Ostrava. „Udělení statutu Centra pneumoonkochirurgie je nejen oceněním dlouhodobě kvalitně odváděné práce na klinice, ale zároveň je i velmi zavazující. Znamená to pro nás pokračovat v této práci, držet trend současné moderní hrudní chirurgie a dále naše schopnosti rozvíjet, rozšiřovat kapacity a nabízet své služby širokému okolí,“ hodnotí udělení statutu přednosta I. chirurgické kliniky FN Olomouc doc. MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D., LL.M.

V ČR v průměru rakovinou plic onemocní každoročně přibližně 6600 lidí a téměř 5400 na ni zemře. Od roku 2022 proto funguje program časného záchytu karcinomu plic, díky němuž je možné nádorové onemocnění odhalit ve fázi, kdy je možné operovat. Je určen lidem mezi 55. a 74. rokem, kteří mají „nálož“ alespoň 200 000 cigaret čili kouřili, nebo kouří buď po dobu 20 let asi 20 cigaret denně, nebo 10 let kolem 40 cigaret za den.

  • Video: Vysoce specializovaná centra mají zlepšit léčbu rakoviny plic. Jedno z nich je ve Fakultní nemocnici Olomouc