Časté dotazy

 

 

Registrační číslo

Řešitel

Název projektu

Zdroj podpory

Rok

Od

Do

NT/13569

Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Identifikace prognostických a prediktivních faktorů u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic podstupujících adjuvantní chemoterapii.

IGA MZ ČR

2012

2015

NT/13560

MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D.

Potenciál přínosu PCR-HRMA a MALDI-TOF spektrometrie v identifikaci a typizaci bakteriálních patogenů – posouzení na modelu CHOPN, bronchiektázií a cystické fibrózy

IGA MZ ČR

2012

2015

LF_2012_007

MUDr. Luděk RAIDA Ph.D.

 

Genetika a imunogenomika vybraných hematologických a systémových onemocnění.

IGA UP

2012

2013

NT/14146-3 

MUDr. Luděk Stehlík

Biodegradabilní stenty v řešení stenóz velkých dýchacích cest

IGA MZ ČR

2013

2015

NT/14382-3

MUDr. Tomáš Gabrhelík

Stanovení validity odběru vzorků biologického materiálu u pacientů s hospital acquired pneumonia

IGA MZ ČR

2013

2015

NT/14406-3

Prof. MUDr. Jiří Klein, Ph.D.

Monitorování efektu léčby karcinomu plic pomocí kvantitativní analýzy genové exprese biomarkerů minimální zbytkové nemoci

IGA MZ ČR

2013

2015

LF_2017_042

MUDr. Aneta Křenková

Srovnání konveční a rozšířené kultivace doplněné o MALDI-Tof MS identifikaci konvenčních a emergentních patogenů u zánětlivých infekcí dýchacích cest

IGA UP

2017

2018

NV 16-32318A

Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Neinvazivní diagnostika karcinomů plic s použitím proteomických biomarkerů z dechového kondenzátu

AZV

2016

2019

16-32302A

MUDr. Petr Džubák, Ph.D.

Kondenzát vydechovaného vzduchu jako zdroj proteomických biomarkerů pro neinvazivní hodnocení plicního postižení u asthmatu a cystické fibrózy

AZV MZ ČR

2016

2019

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868

Doc. Marián Hajdúch, Ph.D.

Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí (ENOCH)

MŠ MT

2018

2023

NV19-03-00069

Doc. MUDr. et MVDr. Jozef Škarda, Ph.D.

Korelace molekulárních biomarkerů potenciálně důležitých pro imunoterapii s kvalitou střevního mikrobiomu u pacientů s NSCLC

AZV MZ ČR

2019

2022

LF_2020_004

Prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.

Vybrané aspekty studia molekulárních patogenetických mechanismů zánětlivých nemocí IV

IGA UP

3/2020

2/2021

LF_2020_016

Mgr. Michal Křupka, Ph.D.

Studium patogeneze a možností prevence u chorob s imunopatologickým základem VIII

IGA UP

3/2020

2/2021

LF_2021_041

MUDr. Jan Mizera

Vliv terapie obstrukční spánkové apnoe pozitivním přetlakem na pupilografický nález

IGA UP

3/2021

2/2022

Start-UP grant

(SUG)

Doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D.

Predikční faktory postCOVID plicního postižení

Vnitřní grant FN Olomouc

2021

2022

NU21-06-00089

Doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D.

Trénink dechových svalů jako způsob pre-habilitace před resekčním zákrokem

AZV MZ ČR

2021

2024

NU22-09-00457

MUDr. Petr Jakubec, Ph.D.

Poruchy spánku u hospitalizovaných pacientů jako rizikový faktor výskytu deliria

AZV MZ ČR

2022

2025

LF_2022_037

MUDr. Jan Mizera

Vliv dlouhodobé terapie obstrukční spánkové apnoe pozitivním přetlakem na sílu decho-vých svalů, a statické a dynamické plicní objemy

IGA UP

3/2022

2/2023

Protokol Název Hlavní zkoušející
1199.93 Dvojitě zaslepené randomizované multicentrické klinické hodnocení fáze II/III s přípravkem nintedanib v kombinaci s pemetrexedem/cisplatinou a následnou monoterapií nintedanibem v porovnaní s placebem v kombinaci s pemetrexedem/cisplatinou a následnou monoterapií placebem v léčbě pacientů s neresekovatelným maligním pleurálním mezoteliomem. Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
CASPIAN Randomizované, otevřené, multicentrické, srovnávací klinické hodnocení fáze III, pro zhodnocení účinnosti Durvalumabu nebo Durvalumabu s Tremelimumabem podávané v kombinaci s chemoterapií na bázi platiny jako první linie léčby u pacientů s extenzivním stádiem malobuněčného bronchogenního karcinomu (stádium IV). Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
MK-3475-010 Randomizované klinické hodnocení fáze II/III dvou dávek MK 3475 oproti docetaxelu u dříve léčených pacientů se spinocelulárním typem nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
MK-3475-042 Randomizované klinické hodnocení fáze III pro pacienty s NSCLC s hodnocenou molekulou anti-PD1 Pembrolizumabem v první linii. Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
1199.227 12ti týdenní, dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie se dvěma paralelními skupinami následovaná 40ti týdenní studií s jednou aktivní větví hodnotící účinek orálně podávaného nintedanibu v dávce 150 mg dvakrát denně na změnu biomarkerů při obnově extracelulární matrix u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou a s omezeným zhoršením usilovné vitální kapacity Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
201956 Program dlouhodobého přístupu (Long-term access programme - LAP) byl připraven proto, aby byl subjektům, kteří ukončí klinické hodnocení s mepolizumabem č. 201312, zajištěn přístup k mepolizumabu do doby než bude komerčně dostupný.  Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
SLU01 Studie fáze I/II hodnotící  bezpečnost a účinnost DCVAC/LuCa přidaného ke standardní chemoterapii v první linii NSCLC ve stadiu IV Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.