Granty a studie

Registrační číslo Řešitel Název projektu Zdroj podpory Rok
Od Do
NR9037 Prof. MUDr. Martin Petřek, CSc Molekulární charakterizace cytokinové sítě/sítí u difúzních plicních onemocnění a perspektivy jejich diagnostického využití. IGA MZ ČR 2006 2009
NS 9959-3 Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. Prediktivní faktory aplikace adjuvantní chemoterapie u pacientů s operabilním stádiem nemalobuněčného karcinomu plic IGA MZ ČR 2008 2010
NS/10267 - 3 Prof. MUDr. Martin Petřek, CSc Expresní profilování imunologických biomarkerů v různých fázích CHOPN IGA MZ ČR 2009 2011
NS 10259 MUDr.Jozef Škarda, Ph.D. Stanovení pravděpodobnosti výskytu mozkových metastáz na základě genového a proteinového expresního profilu u primárních nemalobuněčných karcinomů plic IGA MZ ČR 2009 2011
NT/11117-6 MUDr. Eva Kriegová Studium mediátorů fibrotizačních procesů u pacientů s difuzními plicními nemocemi a jejich aplikace v diagnostice IGA MZ ČR 2010 2015
NT/13569 Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. Identifikace prognostických a prediktivních faktorů u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic podstupujících adjuvantní chemoterapii. IGA MZ ČR 2012 2015
NT/13560 MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D. Potenciál přínosu PCR-HRMA a MALDI-TOF spektrometrie v identifikaci a typizaci bakteriálních patogenů – posouzení na modelu CHOPN, bronchiektázií a cystické fibrózy IGA MZ ČR 2012 2015
LF_2012_007 MUDr. Luděk Raida Ph.D. Genetika a imunogenomika vybraných hematologických a systémových onemocnění. IGA UP 2012 2013
NT/14146-3 MUDr. Luděk Stehlík Biodegradabilní stenty v řešení stenóz velkých dýchacích cest IGA MZ ČR 2013 2015
NT/14382-3 MUDr. Tomáš Gabrhelík Stanovení validity odběru vzorků biologického materiálu u pacientů s hospital-acquired pneumonia (HAC) IGA MZ ČR 2013 2015
NT/14406-3 Prof. MUDr. Jiří Klein, Ph.D. Monitorování efektu léčby karcinomu plic pomocí kvantitativní analýzy genové exprese biomarkerů minimální zbytkové nemoci IGA MZ ČR 2013 2015
LF_2017_042 MUDr. Aneta Křenková Srovnání konveční a rozšířené kultivace doplněné o MALDI-Tof MS identifikaci konvenčních a emergentních patogenů u zánětlivých infekcí dýchacích cest IGA UP 2017 2018
NV 16-32318A Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. Neinvazivní diagnostika karcinomů plic s použitím proteomických biomarkerů z dechového kondenzátu AZV  2016 2019
32302A MUDr. Petr Džubák, Ph.D. Kondenzát vydechovaného vzduchu jako zdroj proteomických biomarkerů pro neinvazivní hodnocení plicního postižení u asthmatu a cystické fibrózy AZV MZ ČR 2016 2019
MSM6198959223 Prof. MUDr. Evžen Weigl, CSc. Nové možnosti diagnostiky a imunomodulace u infekčních onemocnění a imunopatologických stavů výzkumný záměr 2007 2011

 

Protokol Název Hlavní zkoušející
1199.93 Dvojitě zaslepené randomizované multicentrické klinické hodnocení fáze II/III s přípravkem nintedanib v kombinaci s pemetrexedem/cisplatinou a následnou monoterapií nintedanibem v porovnaní s placebem v kombinaci s pemetrexedem/cisplatinou a následnou monoterapií placebem v léčbě pacientů s neresekovatelným maligním pleurálním mezoteliomem. Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
CASPIAN Randomizované, otevřené, multicentrické, srovnávací klinické hodnocení fáze III, pro zhodnocení účinnosti Durvalumabu nebo Durvalumabu s Tremelimumabem podávané v kombinaci s chemoterapií na bázi platiny jako první linie léčby u pacientů s extenzivním stádiem malobuněčného bronchogenního karcinomu (stádium IV). Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
MK-3475-010 Randomizované klinické hodnocení fáze II/III dvou dávek MK 3475 oproti docetaxelu u dříve léčených pacientů se spinocelulárním typem nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
MK-3475-042 Randomizované klinické hodnocení fáze III pro pacienty s NSCLC s hodnocenou molekulou anti-PD1 Pembrolizumabem v první linii. Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
1199.227 12ti týdenní, dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie se dvěma paralelními skupinami následovaná 40ti týdenní studií s jednou aktivní větví hodnotící účinek orálně podávaného nintedanibu v dávce 150 mg dvakrát denně na změnu biomarkerů při obnově extracelulární matrix u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou a s omezeným zhoršením usilovné vitální kapacity Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
201956 Program dlouhodobého přístupu (Long-term access programme - LAP) byl připraven proto, aby byl subjektům, kteří ukončí klinické hodnocení s mepolizumabem č. 201312, zajištěn přístup k mepolizumabu do doby než bude komerčně dostupný.  Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
SLU01 Studie fáze I/II hodnotící  bezpečnost a účinnost DCVAC/LuCa přidaného ke standardní chemoterapii v první linii NSCLC ve stadiu IV Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.